Med en omvärld i ständig förändring utmanas såväl gamla strukturer som sätt att styra och leda våra organisationer. Invånarnas höjda förväntningar på kommunens service, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, resursbrist och den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på ökad förändringstakt. Det gör att digital teknik nu är en självklar del i utvecklingen.