Dags att ta tillvara och sprida bra idéer

Bland socialtjänstens medarbetare finns det många innovatörer och idégivare.
Även brukare och anhöriga har bra förslag på hur vi kan förbättra verksamheterna.
För att bättre ta tillvara på dessa idéer har iCare4 Fyrbodal – idésluss startats.
Här hanteras, granskas och utvecklas förslagen från kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, med stöd av Fyrbodals kommunalförbund, Entreprenörsarenan och Innovatum.

Förändrade krav från omvärlden


Dagens och framtida utmaningar inom Socialtjänsten är väl kända. För att klara ett oändligt uppdrag med ändliga resurser är behovet av välfärdsinnovationer stort.
Idéslussarbetet ska stimulera till utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer. Målet är att bidra till en bättre och effektivare socialtjänst samt skapa tillväxt.

Kreativitet och kompetens ska tillvaratas

Vi ser varje medarbetare och brukare som en möjlig innovatör och varje idé som en möjlighet till förbättring. iCare4 Fyrbodal vill inspirera till att tänka nytt och göra det enkelt att få hjälp med att bedöma, utveckla och realisera sina idéer. Idéslussen ska också underlätta för ledningarna att prioritera och genomföra utvecklingsinsatser.

Idéhantering med helhetsgrepp

Många idéer och förslag kan utvecklas och omsättas direkt i verksamheten. Andra vidarebefordras till iCare4 Fyrbodal som slussar vidare till olika inkubationsstöd för att utvecklas till nyttiga arbetssätt och produkter. Förslagen tas om hand på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Ett system finns också för återkoppling till idégivarna samt hjälp till att utveckla och själv äga sina idéer (så kallade fribrev).

Samarbete mellan kommuner

En stor del i arbetet med uppbyggnaden av idéslussen handlar om samordning mellan kommunerna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Arbetssätt, idéhantering, metoder och inkomna idéer delas för att skapa ett effektivt slussarbete och spridning av goda idéer.
För att stärka en innovativ kultur och integrera innovationsledning med kvalitetsledning stöttar iCare4 Fyrbodal med kompetensutveckling, metoder och verktyg. Planen är att man i en framtid ska kunna använda den färdiga modellen i fler kommuners socialtjänster/omsorgsförvaltningar som har koppling till iCare4 Fyrbodal.
Projektet, som sträcker sig fram till 2020, är verksamhetsstyrt och ligger helt i linje med kommunernas visionsarbete.